Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, abyście Państwo wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej zamieszczamy klauzulę informacyjną RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z nawiązaną lub nawiązywaną współpracą, informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma FITART Agnieszka Buciora, ul. Kasztanowa 40, 62-051 Wiry

2. Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować się w następujący sposób:

• listownie na podany adres siedziby

• przez e-mail: kontakt@fitart.com.pl

3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:

• zawarcia umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą oraz w celu wykonania zawartej umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

• w celu przekazywania aktualnych informacji handlowych o naszej ofercie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie marketingu własnego),

• jak również o ile będzie to konieczne w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

• w celu rezerwacji miejsca (zapisu) na treningi grupowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

4. Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia , przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane we wskazanych celach, chyba że będziemy wstanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń. Aby skorzystać z Państwa praw należy skontaktować się z Administratorem.

5. Jeżeli uznacie Państwo, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa macie prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

6. Podanie przez Państwa danych jest/było dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy, w szczególności Urzędy, dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące na rzecz firmy FITART Agnieszka Buciora usługi kadrowe, księgowe, usługi prawne, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

8. Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku w którym umowa wygasła. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu (marketing własny).

9. Zgodę można cofnąć poprzez lub poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@fitart.com.pl ze wskazaniem, że dotyczy cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Jednocześnie zapewniamy, że:

§ nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,

§ nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom!

§ przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.